KVKK

 SELKUR MADEN SANAYİ İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni

 

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

SELKUR ("Şirket") olarak, tarafımızca sunulan mal ve hizmetlerden yararlanan tüm müşterilerimize, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, bunların çalışan, stajyer, yönetici ve hissedarlarına ve Şirket merkezimiz ve şubelerimize bağlı tüm işyerlerimize gelen ziyaretçilerimize ve Şirket’imiz nezdinde çalışmak için başvuran çalışan adaylarına ait elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve ilgili düzenlemelere uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

 

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Gerçek kişi müşterilerimiz veyahut kurumsal müşterilerimizin gerçek kişi temsilcilerince mal ve hizmet satın alınması yönünde talepte bulunulduğunda (potansiyel müşteriler dahil), söz konusu talebin Şirketimiz’e ulaşma yöntemine göre elektronik ortamda (yazılım vasıtasıyla veya e-posta aracılığıyla) yahut fiziki ortamda (mail-order, form vb.) kimlik ve iletişim bilgileriniz, banka hesap, IBAN, kredi kartı numarası gibi finansal bilgileriniz ve talep ettiğiniz mal veya hizmetin niteliğine, ifa tarihine, ödeme yöntemine ve fiyatına ilişkin işlem bilgileri, tarafımızca ilgili hukuki işlemin gerçekleştirilebilmesi, muhasebe kayıtlarımızın ve tahsilat süreçlerimizin yürütülebilmesi, ürün ve hizmetlerimizin analiz edilebilmesi, geliştirilebilmesi ve müşteri memnuniyetinin tespit edilebilmesi ile faaliyetlerimiz mevzuata uygun yerine getirilebilmesi, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

Şirketimiz ile ticari ilişkisi bulunan gerçek kişi tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile kurumsal tedarikçi ve iş ortaklarımızın çalışan, stajyer, yönetici ve hissedarlarına ait kimlik ve iletişim verileri, finansal bazı veriler ve söz konusu iş ilişkilerinin sürdürülebilmesi, sözleşmelerin ve operasyonel süreçlerin yönetimi, sözleşme kurulması, ticari iletişimin sağlanması ve Şirketimiz’in finansal ve hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla elektronik ve fiziki ortamlarda işlenmektedir.

 

Diğer yandan müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve bunların çalışan, stajyer, yönetici ve hissedarları ile ziyaretçilerimizin işyerlerimize giriş ve çıkış kayıtları, tesislerimizde sunulan İnternet altyapısından yararlanmanız halinde bunlara ilişkin İnternet logları (IP, MAC, erişilen alan ve mail adresleri gibi trafik verileri), ortak alanlarda bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla toplanan kamera görüntüleri, otoparklarımızdan yararlanmanız durumunda ise araç plakaları, işyerlerimizin fiziki ve siber güvenliğinin sağlanması ve Şirketimiz’in yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

Çalışan adaylarınca kendi inisiyatiflerinde Şirketimiz’e gönderilen başvuru ve özgeçmiş içeriğinde yer alan her türlü kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim, eğitim verileri ve ilgi alanlarına ilişkin veriler işe alım süreçlerinde değerlendirilmek üzere elektronik ortamda saklanmaktadır.

 

İnternet sitemizi ziyaret eden kişilere ait tarayıcı türü, İnternet sitemizde harcanan zaman ve ziyaret edilen sayfalar gibi teknik ve navigasyonel bilgiler otomatik olarak çerez (cookie) vasıtasıyla işlenmekte ve fakat anonimleştirilerek saklanmaktadır.

 

İşlenen verilerin saklanma süreleri SELKUR Veri İşleme ve İmha Politikası çerçevesinde belirlenmiştir.

 

 

 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve ilave olarak; TUKİM grup şirketleri arasında finansal ve idari koordinasyonun sağlanması, işe alım ve işyeri güvenliği süreçlerinin koordineli yürütülmesi amaçlarıyla ve -onayınız olması halinde- grup şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetler hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla, ayrıca Şirketimiz’in kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi veya yasal haklarının korunması veya tesisi amaçlarıyla; diğer resmi kurum ve kuruluşlara, bağımsız denetim şirketlerine, mahkemelere, arabuluculara, tahkim hakem ve komisyonlarına, Şirketimiz’in veya TUKİM grup şirketlerinin avukatlarına, mali müşavir ve gümrük müşavirlerine ve diğer danışmanlarına, kamuya ait ve özel bankalara, iş ortaklarımıza ve hizmetlerinden faydalandığımız ve yurt içinde bulunan bilgi teknolojileri hizmeti sunan şirketlerin sistemlerine ve operasyonel süreçlerin yürütülmesi ve destek alınması sebepleriyle Şirketimizin yurt içinde bulunan hissedarlarına ve grup şirketlerine ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına Kanun’da yer alan ölçülülük ve amaçla bağlılık prensipleri çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

4. Kişisel Veri İşlemesinin Hukuki Sebepleri ve Yöntemi

Şirketimiz’ce toplanan kişisel verileriniz kişisel veri kategorisi bazında aşağıda detaylı olarak açıklanacağı üzere KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde yer alan hukuki sebeplere dayanmaktadır.

 

Şirketimiz’in olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari yazışmaların yapılması, sipariş, alım-satım ve diğer sözleşmelerin kurulması ve yönetimi, muhasebe ve finans işlemlerinin yürütülmesi, risk yönetimi ve müşteri memnuniyeti süreçleri kapsamında işlenen kimlik, iletişim, finans, özlük, mesleki deneyim, müşteri işlem ve tedarikçi işlem verileri “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olması”, “hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz için zorunluluk arz etmesi” ve “meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

İnternet kayıtları ve ziyaretçi kayıtlarının tutulması süreçlerinde elde edilen işlem güvenliği verileri “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması” sebeplerine dayanarak işlenmektedir. Şirketimiz’ce elde edilen fiziksel mekan güvenliği verileri yine Şirketimiz’in “meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

 

Çalışan adaylarınca tarafımıza gönderilen özgeçmişler ve başvuru evrakı içerisinde yer alan her türlü kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim dahil her türlü kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler personel seçme ve yerleştirme süreçleri kapsamında “sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olması” ve “meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

 

Bu hukuki sebeplere ilave olarak herhangi bir veri işleme süreciyle ilgili tarafınızdan açık rıza alınması durumunda, “açık rıza alınmış olması” hukuki sebebine dayanarak veri işleme yürütülebilecektir.

 

Söz konusu kişisel veriler tarafınızca Şirketimiz’e iletilen yazılı bilgilerden, resmi kurum ve kuruluşlardan, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar ile kapalı devre kamera sistemlerinden toplanabilmektedir. Uygulama ve yazılımlar aracılığıyla yalnızca işlem güvenliği verileri, kamera sistemleri aracılığıyla yalnızca fiziksel mekân güvenliği verileri elde edilmektedir. Diğer veri kategorilerinin tamamı veri sahibi sıfatıyla tarafımıza ilettiğiniz fiziki ve elektronik evrak ve yazışmalardan elde edilmektedir. Tüm veri kategorilerinde işlenen veriler hem otomatik hem de otomatik olmayan yollarla işlenebilmektedir.

 

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı Şirketimiz http://www.selhas.com.tr adresinden ulaşılabilecek formu doldurmak suretiyle, aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak yapabilirsiniz:

-  Kızılırmak Caddesi No:4/2 Bakanlıklar/ANKARA adresine kimliğinizi tespit edici belgeleri de ilave ederek bizzat elden veya noter kanalıyla iletebilir, yahut ilgili formu elektronik olarak;

- Şirketimizin selkurmaden@hs02kep.tr kayıtlı e-posta adresine KEP kullanarak veya

- Şirketimizde tanımlı e-posta adresiniz ile Şirketimizin info@selkur.com.tr e-posta adreslerine güvenli elektronik imza kullanarak iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusuna Başvuru Esas ve Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvurunuzun Türkçe olması ve başvuruda:

 

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d) Talep konusu,

bulunması, konuya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi zorunludur.

 

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

1
BRC FOOTİSO 9001İSO 22000Helal BelgesiSedex Member
© 2018 SELKUR A.Ş. Tüm hakları saklıdır.